میزانین ریک

  • میزانین ریک

    میزانین ریک

    میزانین ریک د ریکنګ سیسټم دی چې د نورمال ریکنګ سیسټم څخه لوړ دی ، په ورته وخت کې دا خلکو ته اجازه ورکوي چې د زینو او پوړونو په واسطه له نورمال څخه لوړ تیر شي.